1. CEL WYŚCIGU
  • Popularyzacja kolarstwa na terenie miasta Opola i województwa opolskiego
  • Promocja Stowarzyszenia Rowerowego „CykloOpole”
  • Popularyzacja zdrowego stylu życia
 2. ORGANIZATOR
  Stowarzyszenie Rowerowe „CykloOpole”
  ul. Obrońców Stalingradu 29
  45-594 Opole
  Kontakt: cykloopole@wp.pl
  Jacek Zamorowski
 3. WSPÓŁORGANIZATORZY
  • Opolski Klub Rowerowy
  • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu
  • Komenda Wojewódzka Policji – Wydział Ruchu Drogowego
 4. TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU
  • Wyścig rowerowy odbędzie się w dniu 14 maja 2017r. w godzinach 11.00-14.00, w parku przy osiedlu Armii Krajowej w Opolu.
  • Zapisy dokonywane są na miejscu imprezy przy wyznaczonym stoisku, w miejscu wyznaczonej rundy wyścigu od godziny 10.00-11.45.
  • Start pierwszej kategorii wiekowej o godzinie 11.00.
 5. UCZESTNICTWO
  • Prawo startu mają wszystkie dzieci będące pod opieka rodziców lub opiekunów prawnych oraz posiadających rower oraz kask tzw. twardy.
  • Rodzic lub opiekun prawny podczas zapisów, zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania oświadczenia o odpowiedzialności za dziecko oraz posiadanym przez nie twardym kasku.
  • Każdy rodzaj roweru jest dopuszczony do wyścigu rowerowego.
  • Dozwolona jest asekuracja rodziców lub opiekuna prawnego podczas startu dziecka.
  • Dobór odpowiedniej kategorii wiekowej do startu w wyścigu kolarskim odbywa się na podstawie roku kalendarzowego urodzenia uczestnika.
 6. KATEGORIE WIEKOWE
  D1: 3-4 lata
  D2: 5-6 lat
  D3: 7-8 lat
  D4: 9-10 lat
  D5: 11-15 lat
 7. NAGRODY
  Każde dziecko otrzymuje dyplom uczestnictwa w wyścigu, a wygrani zajmujący miejsca I-III, dodatkowo dedykowane dyplomy.
 8. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
  • Trasa wyścigu rowerowego będzie oznaczona taśmą.
  • Ruch wyścigu odbywać się będzie z prawej strony taśmy (taśma wyznacza wewnętrzną, lewą stronę rundy po której odbywać się będzie wyścig).
  • Organizator zabezpiecza miejsce trasy wyścigu rowerowego.
  • Na miejscu będą obecni ratownicy medyczni oraz lekarz.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Dana kategoria wiekowa posiada osobną trasę do pokonania.
  • Uczestnicy w danej kategorii wiekowej startują jednocześnie, wygrywa ten kto pierwszy przekroczy linie mety.
  • Zabrania się skracania lub zmiany trasy podczas wyścigu.
  • Zawodnicy zobowiązani są do respektowania poleceń Sędziego Głównego Komisji Sędziowskiej oraz stawienia się na linii startu w wyznaczonym czasie dla danej kategorii wiekowej.
  • Sędzia Główny może zastosować w stosunku doi zawodników nie przestrzegających zawodów: ustne upomnienie lub wykluczenie z wyścigu.
  • Zawodnicy otrzymują numery startowe, które będą mogli zachować.
  • Za wypadki na trasie z winy zawodnika i zgubiony/zniszczony sprzęt organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  • W sprawach spornych decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Dyrektorem wyścigu.
  • Porządek i zasady poruszania się będą omówione na odprawie technicznej, która odbędzie się przed startem pierwszej kategorii.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie zawodów.
  • Wyścig odbędzie się bez względu na warunku atmosferyczne.
  • Odpowiedzialna za organizacje wyścigu jest:
   Krystyna Sabaj
   Wojciech Kwiecień
 10. NAJBLIŻSZY SZPITAL
  Wojewódzkie Centrum Medyczne, ul. Witosa 26 w Opolu, Tel. 77 452-07-44
 11. PROGRAM ZAWODÓW
  10.00-11.45 – Przyjmowanie zgłoszeń
  11.00-11.30 – Kat. D1 wraz z rozdaniem dyplomów
  11.30-12.00 – Kat. D2 wraz z rozdaniem dyplomów
  12.00-12.30 – Kat. D3 wraz z rozdaniem dyplomów
  12.30-13.00 – Kat. D4 wraz z rozdaniem dyplomów
  13.00-13.30 – Kat. D5 wraz z rozdaniem dyplomów
  13.30-14.00 – Podsumowanie oraz zakończenie wyścigu
 12. TRASA WYŚCIGU


 13. DANE OSOBOWE
  • Wszystkie dane podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych.
  • Organizator gromadzi dane osobowe zawodników dla celów wyścigu i nie udostępnia ich osobom trzecim.
  • Rodzic lub opiekun prawny zgłaszając dziecko do startu w wyścigu rowerowym zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów przeprowadzenia wyścigu rowerowego.
  • W sposób jawny podane zostaną do wiadomości publicznej: imię, nazwisko, wiek zawodnika oraz kategoria startu i miejscowość zamieszkania.
  • Udział w wyścigu rowerowym jest równoznacznym z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika.