Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych;
2. Członków wspierających;
3. Członków honorowych.

Aby zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia należy:
–  Wypełnioną deklarację (z oświadczeniem gdy dotyczy ona osoby nieletniej) dostarczyć do Zarządu Stowarzyszenia.
Można to zrobić wysyłając dokument, pocztą tradycyjną, na adres Stowarzyszenia (ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 29, 45-594 Opole) lub skan dokumentu, poczta elektroniczną na adres cykloopole@wp.pl
–  Opłacić składkę członkowską na dany rok.

W roku 2024 składka członkowska wynosi 100zł (na deklaracji jest informacja dotycząca przelewu).
Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu deklaracji, weryfikacji wpłaty i zatwierdzeniu deklaracji przez 2 członków Zarządu.

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Stowarzyszenia, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno- finansową lub inną dla Stowarzyszenia.
Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, zasłużone szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

Pliki do pobrania:

Deklaracja Członkowska

Oświadczenie opiekuna prawnego